कृदन्तरूपाणि - अपि + ध्राघ् + यङ्लुक् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अपिदाध्राघणम्
अनीयर्
अपिदाध्राघणीयः - अपिदाध्राघणीया
ण्वुल्
अपिदाध्राघकः - अपिदाध्राघिका
तुमुँन्
अपिदाध्राघितुम्
तव्य
अपिदाध्राघितव्यः - अपिदाध्राघितव्या
तृच्
अपिदाध्राघिता - अपिदाध्राघित्री
ल्यप्
अपिदाध्राघ्य
क्तवतुँ
अपिदाध्राघितवान् - अपिदाध्राघितवती
क्त
अपिदाध्राघितः - अपिदाध्राघिता
शतृँ
अपिदाध्राघन् - अपिदाध्राघती
ण्यत्
अपिदाध्राघ्यः - अपिदाध्राघ्या
अच्
अपिदाध्राघः - अपिदाध्राघा
घञ्
अपिदाध्राघः
अपिदाध्राघा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः