कृदन्तरूपाणि - परि + ध्राघ् + यङ्लुक् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परिदाध्राघणम्
अनीयर्
परिदाध्राघणीयः - परिदाध्राघणीया
ण्वुल्
परिदाध्राघकः - परिदाध्राघिका
तुमुँन्
परिदाध्राघितुम्
तव्य
परिदाध्राघितव्यः - परिदाध्राघितव्या
तृच्
परिदाध्राघिता - परिदाध्राघित्री
ल्यप्
परिदाध्राघ्य
क्तवतुँ
परिदाध्राघितवान् - परिदाध्राघितवती
क्त
परिदाध्राघितः - परिदाध्राघिता
शतृँ
परिदाध्राघन् - परिदाध्राघती
ण्यत्
परिदाध्राघ्यः - परिदाध्राघ्या
अच्
परिदाध्राघः - परिदाध्राघा
घञ्
परिदाध्राघः
परिदाध्राघा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः