कृदन्तरूपाणि - परि + ध्राघ् + णिच्+सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परिदिध्राघयिषणम्
अनीयर्
परिदिध्राघयिषणीयः - परिदिध्राघयिषणीया
ण्वुल्
परिदिध्राघयिषकः - परिदिध्राघयिषिका
तुमुँन्
परिदिध्राघयिषितुम्
तव्य
परिदिध्राघयिषितव्यः - परिदिध्राघयिषितव्या
तृच्
परिदिध्राघयिषिता - परिदिध्राघयिषित्री
ल्यप्
परिदिध्राघयिष्य
क्तवतुँ
परिदिध्राघयिषितवान् - परिदिध्राघयिषितवती
क्त
परिदिध्राघयिषितः - परिदिध्राघयिषिता
शतृँ
परिदिध्राघयिषन् - परिदिध्राघयिषन्ती
शानच्
परिदिध्राघयिषमाणः - परिदिध्राघयिषमाणा
यत्
परिदिध्राघयिष्यः - परिदिध्राघयिष्या
अच्
परिदिध्राघयिषः - परिदिध्राघयिषा
घञ्
परिदिध्राघयिषः
परिदिध्राघयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः