कृदन्तरूपाणि - परि + ध्राघ् + णिच् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परिध्राघणम्
अनीयर्
परिध्राघणीयः - परिध्राघणीया
ण्वुल्
परिध्राघकः - परिध्राघिका
तुमुँन्
परिध्राघयितुम्
तव्य
परिध्राघयितव्यः - परिध्राघयितव्या
तृच्
परिध्राघयिता - परिध्राघयित्री
ल्यप्
परिध्राघ्य
क्तवतुँ
परिध्राघितवान् - परिध्राघितवती
क्त
परिध्राघितः - परिध्राघिता
शतृँ
परिध्राघयन् - परिध्राघयन्ती
शानच्
परिध्राघयमाणः - परिध्राघयमाणा
यत्
परिध्राघ्यः - परिध्राघ्या
अच्
परिध्राघः - परिध्राघा
युच्
परिध्राघणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः