कृदन्तरूपाणि - परा + ध्राघ् + यङ्लुक् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परादाध्राघणम्
अनीयर्
परादाध्राघणीयः - परादाध्राघणीया
ण्वुल्
परादाध्राघकः - परादाध्राघिका
तुमुँन्
परादाध्राघितुम्
तव्य
परादाध्राघितव्यः - परादाध्राघितव्या
तृच्
परादाध्राघिता - परादाध्राघित्री
ल्यप्
परादाध्राघ्य
क्तवतुँ
परादाध्राघितवान् - परादाध्राघितवती
क्त
परादाध्राघितः - परादाध्राघिता
शतृँ
परादाध्राघन् - परादाध्राघती
ण्यत्
परादाध्राघ्यः - परादाध्राघ्या
अच्
परादाध्राघः - परादाध्राघा
घञ्
परादाध्राघः
परादाध्राघा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः