कृदन्तरूपाणि - परा + ध्राघ् + णिच्+सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परादिध्राघयिषणम्
अनीयर्
परादिध्राघयिषणीयः - परादिध्राघयिषणीया
ण्वुल्
परादिध्राघयिषकः - परादिध्राघयिषिका
तुमुँन्
परादिध्राघयिषितुम्
तव्य
परादिध्राघयिषितव्यः - परादिध्राघयिषितव्या
तृच्
परादिध्राघयिषिता - परादिध्राघयिषित्री
ल्यप्
परादिध्राघयिष्य
क्तवतुँ
परादिध्राघयिषितवान् - परादिध्राघयिषितवती
क्त
परादिध्राघयिषितः - परादिध्राघयिषिता
शतृँ
परादिध्राघयिषन् - परादिध्राघयिषन्ती
शानच्
परादिध्राघयिषमाणः - परादिध्राघयिषमाणा
यत्
परादिध्राघयिष्यः - परादिध्राघयिष्या
अच्
परादिध्राघयिषः - परादिध्राघयिषा
घञ्
परादिध्राघयिषः
परादिध्राघयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः