कृदन्तरूपाणि - अति + ध्राघ् + यङ्लुक् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अतिदाध्राघणम्
अनीयर्
अतिदाध्राघणीयः - अतिदाध्राघणीया
ण्वुल्
अतिदाध्राघकः - अतिदाध्राघिका
तुमुँन्
अतिदाध्राघितुम्
तव्य
अतिदाध्राघितव्यः - अतिदाध्राघितव्या
तृच्
अतिदाध्राघिता - अतिदाध्राघित्री
ल्यप्
अतिदाध्राघ्य
क्तवतुँ
अतिदाध्राघितवान् - अतिदाध्राघितवती
क्त
अतिदाध्राघितः - अतिदाध्राघिता
शतृँ
अतिदाध्राघन् - अतिदाध्राघती
ण्यत्
अतिदाध्राघ्यः - अतिदाध्राघ्या
अच्
अतिदाध्राघः - अतिदाध्राघा
घञ्
अतिदाध्राघः
अतिदाध्राघा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः