कृदन्तरूपाणि - अति + ध्राघ् + णिच्+सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अतिदिध्राघयिषणम्
अनीयर्
अतिदिध्राघयिषणीयः - अतिदिध्राघयिषणीया
ण्वुल्
अतिदिध्राघयिषकः - अतिदिध्राघयिषिका
तुमुँन्
अतिदिध्राघयिषितुम्
तव्य
अतिदिध्राघयिषितव्यः - अतिदिध्राघयिषितव्या
तृच्
अतिदिध्राघयिषिता - अतिदिध्राघयिषित्री
ल्यप्
अतिदिध्राघयिष्य
क्तवतुँ
अतिदिध्राघयिषितवान् - अतिदिध्राघयिषितवती
क्त
अतिदिध्राघयिषितः - अतिदिध्राघयिषिता
शतृँ
अतिदिध्राघयिषन् - अतिदिध्राघयिषन्ती
शानच्
अतिदिध्राघयिषमाणः - अतिदिध्राघयिषमाणा
यत्
अतिदिध्राघयिष्यः - अतिदिध्राघयिष्या
अच्
अतिदिध्राघयिषः - अतिदिध्राघयिषा
घञ्
अतिदिध्राघयिषः
अतिदिध्राघयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः