कृदन्तरूपाणि - अधि + ध्राघ् + यङ्लुक् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अधिदाध्राघणम्
अनीयर्
अधिदाध्राघणीयः - अधिदाध्राघणीया
ण्वुल्
अधिदाध्राघकः - अधिदाध्राघिका
तुमुँन्
अधिदाध्राघितुम्
तव्य
अधिदाध्राघितव्यः - अधिदाध्राघितव्या
तृच्
अधिदाध्राघिता - अधिदाध्राघित्री
ल्यप्
अधिदाध्राघ्य
क्तवतुँ
अधिदाध्राघितवान् - अधिदाध्राघितवती
क्त
अधिदाध्राघितः - अधिदाध्राघिता
शतृँ
अधिदाध्राघन् - अधिदाध्राघती
ण्यत्
अधिदाध्राघ्यः - अधिदाध्राघ्या
अच्
अधिदाध्राघः - अधिदाध्राघा
घञ्
अधिदाध्राघः
अधिदाध्राघा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः