कृदन्तरूपाणि - अनु + ध्राघ् + यङ्लुक् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनुदाध्राघणम्
अनीयर्
अनुदाध्राघणीयः - अनुदाध्राघणीया
ण्वुल्
अनुदाध्राघकः - अनुदाध्राघिका
तुमुँन्
अनुदाध्राघितुम्
तव्य
अनुदाध्राघितव्यः - अनुदाध्राघितव्या
तृच्
अनुदाध्राघिता - अनुदाध्राघित्री
ल्यप्
अनुदाध्राघ्य
क्तवतुँ
अनुदाध्राघितवान् - अनुदाध्राघितवती
क्त
अनुदाध्राघितः - अनुदाध्राघिता
शतृँ
अनुदाध्राघन् - अनुदाध्राघती
ण्यत्
अनुदाध्राघ्यः - अनुदाध्राघ्या
अच्
अनुदाध्राघः - अनुदाध्राघा
घञ्
अनुदाध्राघः
अनुदाध्राघा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः