कृदन्तरूपाणि - दुस् + ध्राघ् + यङ्लुक् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
दुर्दाध्राघणम्
अनीयर्
दुर्दाध्राघणीयः - दुर्दाध्राघणीया
ण्वुल्
दुर्दाध्राघकः - दुर्दाध्राघिका
तुमुँन्
दुर्दाध्राघितुम्
तव्य
दुर्दाध्राघितव्यः - दुर्दाध्राघितव्या
तृच्
दुर्दाध्राघिता - दुर्दाध्राघित्री
ल्यप्
दुर्दाध्राघ्य
क्तवतुँ
दुर्दाध्राघितवान् - दुर्दाध्राघितवती
क्त
दुर्दाध्राघितः - दुर्दाध्राघिता
शतृँ
दुर्दाध्राघन् - दुर्दाध्राघती
ण्यत्
दुर्दाध्राघ्यः - दुर्दाध्राघ्या
अच्
दुर्दाध्राघः - दुर्दाध्राघा
घञ्
दुर्दाध्राघः
दुर्दाध्राघा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः