कृदन्तरूपाणि - निस् + ध्राघ् + यङ्लुक् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
निर्दाध्राघणम्
अनीयर्
निर्दाध्राघणीयः - निर्दाध्राघणीया
ण्वुल्
निर्दाध्राघकः - निर्दाध्राघिका
तुमुँन्
निर्दाध्राघितुम्
तव्य
निर्दाध्राघितव्यः - निर्दाध्राघितव्या
तृच्
निर्दाध्राघिता - निर्दाध्राघित्री
ल्यप्
निर्दाध्राघ्य
क्तवतुँ
निर्दाध्राघितवान् - निर्दाध्राघितवती
क्त
निर्दाध्राघितः - निर्दाध्राघिता
शतृँ
निर्दाध्राघन् - निर्दाध्राघती
ण्यत्
निर्दाध्राघ्यः - निर्दाध्राघ्या
अच्
निर्दाध्राघः - निर्दाध्राघा
घञ्
निर्दाध्राघः
निर्दाध्राघा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः