कृदन्तरूपाणि - निस् + ध्राघ् + णिच्+सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
निर्दिध्राघयिषणम्
अनीयर्
निर्दिध्राघयिषणीयः - निर्दिध्राघयिषणीया
ण्वुल्
निर्दिध्राघयिषकः - निर्दिध्राघयिषिका
तुमुँन्
निर्दिध्राघयिषितुम्
तव्य
निर्दिध्राघयिषितव्यः - निर्दिध्राघयिषितव्या
तृच्
निर्दिध्राघयिषिता - निर्दिध्राघयिषित्री
ल्यप्
निर्दिध्राघयिष्य
क्तवतुँ
निर्दिध्राघयिषितवान् - निर्दिध्राघयिषितवती
क्त
निर्दिध्राघयिषितः - निर्दिध्राघयिषिता
शतृँ
निर्दिध्राघयिषन् - निर्दिध्राघयिषन्ती
शानच्
निर्दिध्राघयिषमाणः - निर्दिध्राघयिषमाणा
यत्
निर्दिध्राघयिष्यः - निर्दिध्राघयिष्या
अच्
निर्दिध्राघयिषः - निर्दिध्राघयिषा
घञ्
निर्दिध्राघयिषः
निर्दिध्राघयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः