कृदन्तरूपाणि - परा + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परादिध्राघिषणम्
अनीयर्
परादिध्राघिषणीयः - परादिध्राघिषणीया
ण्वुल्
परादिध्राघिषकः - परादिध्राघिषिका
तुमुँन्
परादिध्राघिषितुम्
तव्य
परादिध्राघिषितव्यः - परादिध्राघिषितव्या
तृच्
परादिध्राघिषिता - परादिध्राघिषित्री
ल्यप्
परादिध्राघिष्य
क्तवतुँ
परादिध्राघिषितवान् - परादिध्राघिषितवती
क्त
परादिध्राघिषितः - परादिध्राघिषिता
शानच्
परादिध्राघिषमाणः - परादिध्राघिषमाणा
यत्
परादिध्राघिष्यः - परादिध्राघिष्या
अच्
परादिध्राघिषः - परादिध्राघिषा
घञ्
परादिध्राघिषः
परादिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः