कृदन्तरूपाणि - दुर् + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
दुर्दिध्राघिषणम्
अनीयर्
दुर्दिध्राघिषणीयः - दुर्दिध्राघिषणीया
ण्वुल्
दुर्दिध्राघिषकः - दुर्दिध्राघिषिका
तुमुँन्
दुर्दिध्राघिषितुम्
तव्य
दुर्दिध्राघिषितव्यः - दुर्दिध्राघिषितव्या
तृच्
दुर्दिध्राघिषिता - दुर्दिध्राघिषित्री
ल्यप्
दुर्दिध्राघिष्य
क्तवतुँ
दुर्दिध्राघिषितवान् - दुर्दिध्राघिषितवती
क्त
दुर्दिध्राघिषितः - दुर्दिध्राघिषिता
शानच्
दुर्दिध्राघिषमाणः - दुर्दिध्राघिषमाणा
यत्
दुर्दिध्राघिष्यः - दुर्दिध्राघिष्या
अच्
दुर्दिध्राघिषः - दुर्दिध्राघिषा
घञ्
दुर्दिध्राघिषः
दुर्दिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः