कृदन्तरूपाणि - अनु + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनुदिध्राघिषणम्
अनीयर्
अनुदिध्राघिषणीयः - अनुदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
अनुदिध्राघिषकः - अनुदिध्राघिषिका
तुमुँन्
अनुदिध्राघिषितुम्
तव्य
अनुदिध्राघिषितव्यः - अनुदिध्राघिषितव्या
तृच्
अनुदिध्राघिषिता - अनुदिध्राघिषित्री
ल्यप्
अनुदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
अनुदिध्राघिषितवान् - अनुदिध्राघिषितवती
क्त
अनुदिध्राघिषितः - अनुदिध्राघिषिता
शानच्
अनुदिध्राघिषमाणः - अनुदिध्राघिषमाणा
यत्
अनुदिध्राघिष्यः - अनुदिध्राघिष्या
अच्
अनुदिध्राघिषः - अनुदिध्राघिषा
घञ्
अनुदिध्राघिषः
अनुदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः