कृदन्तरूपाणि - अभि + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अभिदिध्राघिषणम्
अनीयर्
अभिदिध्राघिषणीयः - अभिदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
अभिदिध्राघिषकः - अभिदिध्राघिषिका
तुमुँन्
अभिदिध्राघिषितुम्
तव्य
अभिदिध्राघिषितव्यः - अभिदिध्राघिषितव्या
तृच्
अभिदिध्राघिषिता - अभिदिध्राघिषित्री
ल्यप्
अभिदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
अभिदिध्राघिषितवान् - अभिदिध्राघिषितवती
क्त
अभिदिध्राघिषितः - अभिदिध्राघिषिता
शानच्
अभिदिध्राघिषमाणः - अभिदिध्राघिषमाणा
यत्
अभिदिध्राघिष्यः - अभिदिध्राघिष्या
अच्
अभिदिध्राघिषः - अभिदिध्राघिषा
घञ्
अभिदिध्राघिषः
अभिदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः