कृदन्तरूपाणि - अप + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अपदिध्राघिषणम्
अनीयर्
अपदिध्राघिषणीयः - अपदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
अपदिध्राघिषकः - अपदिध्राघिषिका
तुमुँन्
अपदिध्राघिषितुम्
तव्य
अपदिध्राघिषितव्यः - अपदिध्राघिषितव्या
तृच्
अपदिध्राघिषिता - अपदिध्राघिषित्री
ल्यप्
अपदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
अपदिध्राघिषितवान् - अपदिध्राघिषितवती
क्त
अपदिध्राघिषितः - अपदिध्राघिषिता
शानच्
अपदिध्राघिषमाणः - अपदिध्राघिषमाणा
यत्
अपदिध्राघिष्यः - अपदिध्राघिष्या
अच्
अपदिध्राघिषः - अपदिध्राघिषा
घञ्
अपदिध्राघिषः
अपदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः