कृदन्तरूपाणि - आङ् + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
आदिध्राघिषणम्
अनीयर्
आदिध्राघिषणीयः - आदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
आदिध्राघिषकः - आदिध्राघिषिका
तुमुँन्
आदिध्राघिषितुम्
तव्य
आदिध्राघिषितव्यः - आदिध्राघिषितव्या
तृच्
आदिध्राघिषिता - आदिध्राघिषित्री
ल्यप्
आदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
आदिध्राघिषितवान् - आदिध्राघिषितवती
क्त
आदिध्राघिषितः - आदिध्राघिषिता
शानच्
आदिध्राघिषमाणः - आदिध्राघिषमाणा
यत्
आदिध्राघिष्यः - आदिध्राघिष्या
अच्
आदिध्राघिषः - आदिध्राघिषा
घञ्
आदिध्राघिषः
आदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः