कृदन्तरूपाणि - सु + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
सुदिध्राघिषणम्
अनीयर्
सुदिध्राघिषणीयः - सुदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
सुदिध्राघिषकः - सुदिध्राघिषिका
तुमुँन्
सुदिध्राघिषितुम्
तव्य
सुदिध्राघिषितव्यः - सुदिध्राघिषितव्या
तृच्
सुदिध्राघिषिता - सुदिध्राघिषित्री
ल्यप्
सुदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
सुदिध्राघिषितवान् - सुदिध्राघिषितवती
क्त
सुदिध्राघिषितः - सुदिध्राघिषिता
शानच्
सुदिध्राघिषमाणः - सुदिध्राघिषमाणा
यत्
सुदिध्राघिष्यः - सुदिध्राघिष्या
अच्
सुदिध्राघिषः - सुदिध्राघिषा
घञ्
सुदिध्राघिषः
सुदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः