कृदन्तरूपाणि - उप + ध्राघ् + णिच्+सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उपदिध्राघयिषणम्
अनीयर्
उपदिध्राघयिषणीयः - उपदिध्राघयिषणीया
ण्वुल्
उपदिध्राघयिषकः - उपदिध्राघयिषिका
तुमुँन्
उपदिध्राघयिषितुम्
तव्य
उपदिध्राघयिषितव्यः - उपदिध्राघयिषितव्या
तृच्
उपदिध्राघयिषिता - उपदिध्राघयिषित्री
ल्यप्
उपदिध्राघयिष्य
क्तवतुँ
उपदिध्राघयिषितवान् - उपदिध्राघयिषितवती
क्त
उपदिध्राघयिषितः - उपदिध्राघयिषिता
शतृँ
उपदिध्राघयिषन् - उपदिध्राघयिषन्ती
शानच्
उपदिध्राघयिषमाणः - उपदिध्राघयिषमाणा
यत्
उपदिध्राघयिष्यः - उपदिध्राघयिष्या
अच्
उपदिध्राघयिषः - उपदिध्राघयिषा
घञ्
उपदिध्राघयिषः
उपदिध्राघयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः