कृदन्तरूपाणि - वि + ध्राघ् + णिच्+सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
विदिध्राघयिषणम्
अनीयर्
विदिध्राघयिषणीयः - विदिध्राघयिषणीया
ण्वुल्
विदिध्राघयिषकः - विदिध्राघयिषिका
तुमुँन्
विदिध्राघयिषितुम्
तव्य
विदिध्राघयिषितव्यः - विदिध्राघयिषितव्या
तृच्
विदिध्राघयिषिता - विदिध्राघयिषित्री
ल्यप्
विदिध्राघयिष्य
क्तवतुँ
विदिध्राघयिषितवान् - विदिध्राघयिषितवती
क्त
विदिध्राघयिषितः - विदिध्राघयिषिता
शतृँ
विदिध्राघयिषन् - विदिध्राघयिषन्ती
शानच्
विदिध्राघयिषमाणः - विदिध्राघयिषमाणा
यत्
विदिध्राघयिष्यः - विदिध्राघयिष्या
अच्
विदिध्राघयिषः - विदिध्राघयिषा
घञ्
विदिध्राघयिषः
विदिध्राघयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः