कृदन्तरूपाणि - अभि + ध्राघ् + णिच्+सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अभिदिध्राघयिषणम्
अनीयर्
अभिदिध्राघयिषणीयः - अभिदिध्राघयिषणीया
ण्वुल्
अभिदिध्राघयिषकः - अभिदिध्राघयिषिका
तुमुँन्
अभिदिध्राघयिषितुम्
तव्य
अभिदिध्राघयिषितव्यः - अभिदिध्राघयिषितव्या
तृच्
अभिदिध्राघयिषिता - अभिदिध्राघयिषित्री
ल्यप्
अभिदिध्राघयिष्य
क्तवतुँ
अभिदिध्राघयिषितवान् - अभिदिध्राघयिषितवती
क्त
अभिदिध्राघयिषितः - अभिदिध्राघयिषिता
शतृँ
अभिदिध्राघयिषन् - अभिदिध्राघयिषन्ती
शानच्
अभिदिध्राघयिषमाणः - अभिदिध्राघयिषमाणा
यत्
अभिदिध्राघयिष्यः - अभिदिध्राघयिष्या
अच्
अभिदिध्राघयिषः - अभिदिध्राघयिषा
घञ्
अभिदिध्राघयिषः
अभिदिध्राघयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः