कृदन्तरूपाणि - अनु + ध्राघ् + णिच्+सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनुदिध्राघयिषणम्
अनीयर्
अनुदिध्राघयिषणीयः - अनुदिध्राघयिषणीया
ण्वुल्
अनुदिध्राघयिषकः - अनुदिध्राघयिषिका
तुमुँन्
अनुदिध्राघयिषितुम्
तव्य
अनुदिध्राघयिषितव्यः - अनुदिध्राघयिषितव्या
तृच्
अनुदिध्राघयिषिता - अनुदिध्राघयिषित्री
ल्यप्
अनुदिध्राघयिष्य
क्तवतुँ
अनुदिध्राघयिषितवान् - अनुदिध्राघयिषितवती
क्त
अनुदिध्राघयिषितः - अनुदिध्राघयिषिता
शतृँ
अनुदिध्राघयिषन् - अनुदिध्राघयिषन्ती
शानच्
अनुदिध्राघयिषमाणः - अनुदिध्राघयिषमाणा
यत्
अनुदिध्राघयिष्यः - अनुदिध्राघयिष्या
अच्
अनुदिध्राघयिषः - अनुदिध्राघयिषा
घञ्
अनुदिध्राघयिषः
अनुदिध्राघयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः