कृदन्तरूपाणि - प्रति + ध्राघ् + णिच्+सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रतिदिध्राघयिषणम्
अनीयर्
प्रतिदिध्राघयिषणीयः - प्रतिदिध्राघयिषणीया
ण्वुल्
प्रतिदिध्राघयिषकः - प्रतिदिध्राघयिषिका
तुमुँन्
प्रतिदिध्राघयिषितुम्
तव्य
प्रतिदिध्राघयिषितव्यः - प्रतिदिध्राघयिषितव्या
तृच्
प्रतिदिध्राघयिषिता - प्रतिदिध्राघयिषित्री
ल्यप्
प्रतिदिध्राघयिष्य
क्तवतुँ
प्रतिदिध्राघयिषितवान् - प्रतिदिध्राघयिषितवती
क्त
प्रतिदिध्राघयिषितः - प्रतिदिध्राघयिषिता
शतृँ
प्रतिदिध्राघयिषन् - प्रतिदिध्राघयिषन्ती
शानच्
प्रतिदिध्राघयिषमाणः - प्रतिदिध्राघयिषमाणा
यत्
प्रतिदिध्राघयिष्यः - प्रतिदिध्राघयिष्या
अच्
प्रतिदिध्राघयिषः - प्रतिदिध्राघयिषा
घञ्
प्रतिदिध्राघयिषः
प्रतिदिध्राघयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः