कृदन्तरूपाणि - आङ् + ध्राघ् + णिच्+सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
आदिध्राघयिषणम्
अनीयर्
आदिध्राघयिषणीयः - आदिध्राघयिषणीया
ण्वुल्
आदिध्राघयिषकः - आदिध्राघयिषिका
तुमुँन्
आदिध्राघयिषितुम्
तव्य
आदिध्राघयिषितव्यः - आदिध्राघयिषितव्या
तृच्
आदिध्राघयिषिता - आदिध्राघयिषित्री
ल्यप्
आदिध्राघयिष्य
क्तवतुँ
आदिध्राघयिषितवान् - आदिध्राघयिषितवती
क्त
आदिध्राघयिषितः - आदिध्राघयिषिता
शतृँ
आदिध्राघयिषन् - आदिध्राघयिषन्ती
शानच्
आदिध्राघयिषमाणः - आदिध्राघयिषमाणा
यत्
आदिध्राघयिष्यः - आदिध्राघयिष्या
अच्
आदिध्राघयिषः - आदिध्राघयिषा
घञ्
आदिध्राघयिषः
आदिध्राघयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः