कृदन्तरूपाणि - नि + ध्राघ् + णिच्+सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
निदिध्राघयिषणम्
अनीयर्
निदिध्राघयिषणीयः - निदिध्राघयिषणीया
ण्वुल्
निदिध्राघयिषकः - निदिध्राघयिषिका
तुमुँन्
निदिध्राघयिषितुम्
तव्य
निदिध्राघयिषितव्यः - निदिध्राघयिषितव्या
तृच्
निदिध्राघयिषिता - निदिध्राघयिषित्री
ल्यप्
निदिध्राघयिष्य
क्तवतुँ
निदिध्राघयिषितवान् - निदिध्राघयिषितवती
क्त
निदिध्राघयिषितः - निदिध्राघयिषिता
शतृँ
निदिध्राघयिषन् - निदिध्राघयिषन्ती
शानच्
निदिध्राघयिषमाणः - निदिध्राघयिषमाणा
यत्
निदिध्राघयिष्यः - निदिध्राघयिष्या
अच्
निदिध्राघयिषः - निदिध्राघयिषा
घञ्
निदिध्राघयिषः
निदिध्राघयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः