संस्कृत कृत् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - कृदन्तरूपं स्मरत

कृदन्तरूपं स्मरत


क्षम्यताम् । मान्यः अभ्यासः निर्मितुं नैव शक्यते । कृपया पुनः प्रयत्नं कुरुत अथवा भिन्नाः विकल्पाः चिनुत ।