कृदन्तरूपाणि - अज् - अजँ गतिक्षपनयोः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
वयनम् / अजनम्
अनीयर्
वयनीयः - वयनीया
ण्वुल्
वायकः - वायिका
तुमुँन्
वेतुम् / अजितुम्
तव्य
वेतव्यः / अजितव्यः - वेतव्या / अजितव्या
तृच्
वेता / अजिता - वेत्री / अजित्री
क्त्वा
वीत्वा / अजित्वा
क्तवतुँ
वीतवान् / अजितवान् - वीतवती / अजितवती
क्त
वीतः / अजितः - वीता / अजिता
शतृँ
अजन् - अजन्ती
यत्
वेयः - वेया
अच्
वयः - वया
घञ्
आजः
क्तिन्
वीतिः / अक्तिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः