कृदन्तरूपाणि - अप + उत् + कृष् + यङ् - कृषँ विलेखने - तुदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अपोच्चरीकृषणम्
अनीयर्
अपोच्चरीकृषणीयः - अपोच्चरीकृषणीया
ण्वुल्
अपोच्चरीकृषकः - अपोच्चरीकृषिका
तुमुँन्
अपोच्चरीकृषितुम्
तव्य
अपोच्चरीकृषितव्यः - अपोच्चरीकृषितव्या
तृच्
अपोच्चरीकृषिता - अपोच्चरीकृषित्री
ल्यप्
अपोच्चरीकृष्य
क्तवतुँ
अपोच्चरीकृषितवान् - अपोच्चरीकृषितवती
क्त
अपोच्चरीकृषितः - अपोच्चरीकृषिता
शानच्
अपोच्चरीकृष्यमाणः - अपोच्चरीकृष्यमाणा
यत्
अपोच्चरीकृष्यः - अपोच्चरीकृष्या
घञ्
अपोच्चरीकृषः
अपोच्चरीकृषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाःअन्याः