कृत् प्रत्ययाः - तव्य (पुं)


 
आकारान्त
दातव्यः (दा-भ्वादिः-दाण्-दाने [भ्वादिः-अनिट्])  दरिद्रितव्यः (दरिद्रा [अदादिः-सेट्]) 
 
इकारान्त
जेतव्यः (जि [भ्वादिः-अनिट्])  मातव्यः (मि-स्वादिः-डुमिञ्-प्रक्षेपने [स्वादिः-अनिट्])  श्वयितव्यः (श्वि-भ्वादिः-टुओँश्वि-गतिवृद्ध्योः [भ्वादिः-सेट्])  श्रयितव्यः (श्रि [भ्वादिः-सेट्]) 
 
ईकारान्त
क्रेतव्यः (क्री [क्र्यादिः-अनिट्])  दीधितव्यः (दीधी-अदादिः-दीधीङ्-दीप्तिदेवनयोः [अदादिः-सेट्])  दातव्यः (दी-दिवादिः-दीङ्-क्षये [दिवादिः-अनिट्])  मातव्यः (मी-क्र्यादिः-मीञ्-हिंसायाम्-बन्धने-माने [क्र्यादिः-अनिट्])  लातव्यः / लेतव्यः (ली [दिवादिः-अनिट्])  वेवितव्यः (वेवी-अदादिः-वेवीङ्-वेतिना-तुल्ये [अदादिः-सेट्])  शयितव्यः (शी [अदादिः-सेट्]) 
 
उकारान्त
ऊर्णुवितव्यः / ऊर्णवितव्यः (ऊर्णु-अदादिः-ऊर्णुञ्-आच्छादने [अदादिः-सेट्])  गुतव्यः (गु-तुदादिः-गु-पुरीषोत्सर्गे [तुदादिः-अनिट्])  नवितव्यः (नु [अदादिः-सेट्])  होतव्यः (हु [जुहोत्यादिः-अनिट्]) 
 
ऊकारान्त
धवितव्यः / धोतव्यः (धू-स्वादिः-धूञ्-कम्पने-इत्येके [स्वादिः-अनिट्])  नुवितव्यः (नू-तुदादिः-णू-स्तुतौ [तुदादिः-सेट्])  पवितव्यः (पू [क्र्यादिः-सेट्])  वक्तव्यः (ब्रू [अदादिः-सेट्]) 
 
ऋकारान्त
कर्तव्यः (कृ [तनादिः-अनिट्])  वरीतव्यः / वरितव्यः (वृ [स्वादिः-सेट्])  वारयितव्यः / वरीतव्यः / वरितव्यः (वृ-चुरादिः-वृञ्-आवरणे [चुरादिः-सेट्])  स्वरितव्यः / स्वर्तव्यः (स्वृ-भ्वादिः-स्वृ-शब्दोपतापयोः [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
ॠकारान्त
तरीतव्यः / तरितव्यः (तॄ [भ्वादिः-सेट्]) 
 
एकारान्त
ह्वातव्यः (ह्वे [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
ऐकारान्त
ध्यातव्यः (ध्यै [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
ओकारान्त
सातव्यः (सो-दिवादिः-षो-अन्तकर्मणि [दिवादिः-अनिट्]) 
 
इदुपधा
एषितव्यः / एष्टव्यः (इष् [तुदादिः-सेट्])  क्लेदितव्यः / क्लेत्तव्यः (क्लिद् [दिवादिः-वेट्])  क्लेशितव्यः / क्लेष्टव्यः (क्लिश्-क्र्यादिः-क्लिशूँ-विबाधने [क्र्यादिः-वेट्])  खेत्तव्यः (खिद्-दिवादिः-खिदँ-दैन्ये [दिवादिः-अनिट्])  डिपितव्यः (डिप्-तुदादिः-डिपँ-क्षेपे [तुदादिः-सेट्])  द्वेष्टव्यः (द्विष् [अदादिः-अनिट्])  रेषितव्यः / रेष्टव्यः (रिष्-दिवादिः-रिषँ-हिंसायाम् [दिवादिः-सेट्])  लेढव्यः (लिह् [अदादिः-अनिट्])  लेप्तव्यः (लिप्-तुदादिः-लिपँ-उपदेहे [तुदादिः-अनिट्])  लेखितव्यः (लिख् [तुदादिः-सेट्])  वेक्तव्यः (विज्-जुहोत्यादिः-विजिँर्-पृथग्भावे [जुहोत्यादिः-अनिट्])  विजितव्यः (विज्-तुदादिः-ओँविजीँ-भयचलनयोः [तुदादिः-सेट्])  वेक्तव्यः (विच्-रुधादिः-विचिँर्-पृथग्भावे [रुधादिः-अनिट्])  सेधितव्यः / सेद्धव्यः (सिध्-भ्वादिः-षिधूँ-शास्त्रे-माङ्गल्ये-च [भ्वादिः-सेट्])  सेद्धव्यः (सिध् [दिवादिः-अनिट्]) 
 
उदुपधा
क्रोष्टव्यः (क्रुश् [भ्वादिः-अनिट्])  कुटितव्यः (कुट्-तुदादिः-कुटँ-कौटिल्ये [तुदादिः-सेट्])  गोपायितव्यः / गोपितव्यः / गोप्तव्यः (गुप्-भ्वादिः-गुपूँ-रक्षणे [भ्वादिः-वेट्])  गूहितव्यः / गोढव्यः (गुह्-भ्वादिः-गुहूँ-संवरणे [भ्वादिः-अनिट्])  चोरयितव्यः (चुर् [चुरादिः-सेट्])  तोत्तव्यः (तुद् [तुदादिः-अनिट्])  दोग्धव्यः (दुह् [अदादिः-अनिट्])  द्रोहितव्यः / द्रोग्धव्यः / द्रोढव्यः (द्रुह् [दिवादिः-वेट्])  मोदितव्यः (मुद् [भ्वादिः-सेट्])  योद्धव्यः (युध् [दिवादिः-अनिट्])  योक्तव्यः (युज्-रुधादिः-युजिँर्-योगे [रुधादिः-अनिट्])  रोषितव्यः / रोष्टव्यः (रुष्-भ्वादिः-रुषँ-हिंसार्थः [भ्वादिः-सेट्])  रोषयितव्यः (रुष्-चुरादिः-रुषँ-रोषे [चुरादिः-सेट्])  लोभितव्यः / लोब्धव्यः (लुभ् [दिवादिः-सेट्])  लोप्तव्यः (लुप्-तुदादिः-लुपॢँ-छेदने [तुदादिः-अनिट्]) 
 
ऋदुपधा
कल्पितव्यः / कल्प्तव्यः (कृप् [भ्वादिः-वेट्])  क्रष्टव्यः / कर्ष्टव्यः (कृष् [भ्वादिः-अनिट्])  क्रष्टव्यः / कर्ष्टव्यः (कृष्-तुदादिः-कृषँ-विलेखने [तुदादिः-अनिट्])  कृडितव्यः (कृड्-तुदादिः-कृडँ-घनत्वे [तुदादिः-सेट्])  तर्पितव्यः / त्रप्तव्यः / तर्प्तव्यः (तृप् [दिवादिः-वेट्])  तर्हितव्यः / तर्ढव्यः (तृह्-तुदादिः-तृहूँ-हिंसार्थः [तुदादिः-सेट्])  द्रष्टव्यः (दृश् [भ्वादिः-अनिट्])  दर्पितव्यः / द्रप्तव्यः / दर्प्तव्यः (दृप् [दिवादिः-वेट्])  मार्जितव्यः / मार्ष्टव्यः (मृज्-अदादिः-मृजूँ-मृजूँश्-शुद्धौ [अदादिः-वेट्])  म्रष्टव्यः / मर्ष्टव्यः (मृश्-तुदादिः-मृशँ-आमर्शणे [तुदादिः-अनिट्])  वर्षितव्यः (वृष् [भ्वादिः-सेट्])  स्रप्तव्यः / सर्प्तव्यः (सृप् [भ्वादिः-अनिट्])  स्रष्टव्यः (सृज् [तुदादिः-अनिट्])  स्प्रष्टव्यः / स्पर्ष्टव्यः (स्पृश् [तुदादिः-अनिट्]) 
 
ककारान्त
शक्तव्यः (शक् [स्वादिः-अनिट्]) 
 
चकारान्त
तञ्चितव्यः / तङ्क्तव्यः (तञ्च्-रुधादिः-तञ्चूँ-सङ्कोचने [रुधादिः-वेट्])  वक्तव्यः (वच् [अदादिः-अनिट्])  व्रश्चितव्यः / व्रष्टव्यः (व्रश्च् [तुदादिः-वेट्])  विचितव्यः (व्यच्-तुदादिः-व्यचँ-व्याजीकरणे [तुदादिः-सेट्]) 
 
छकारान्त
प्रष्टव्यः (प्रच्छ् [तुदादिः-अनिट्]) 
 
जकारान्त
वेतव्यः / अजितव्यः (अज्-भ्वादिः-अजँ-गतिक्षपनयोः [भ्वादिः-सेट्])  अञ्जितव्यः / अङ्क्तव्यः (अञ्ज्-रुधादिः-अञ्जूँ-व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु-व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु [रुधादिः-वेट्])  भक्तव्यः (भज् [भ्वादिः-अनिट्])  भर्ष्टव्यः / भ्रष्टव्यः (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्रस्जँ-पाके [तुदादिः-अनिट्])  भङ्क्तव्यः (भञ्ज्-रुधादिः-भञ्जोँ-आमर्दने [रुधादिः-अनिट्])  मङ्क्तव्यः (मस्ज्-तुदादिः-टुमस्जोँ-शुद्धौ [तुदादिः-अनिट्])  यष्टव्यः (यज् [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
ठकारान्त
पठितव्यः (पठ् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
दकारान्त
अत्तव्यः (अद् [अदादिः-अनिट्])  स्कन्तव्यः / स्कन्त्तव्यः (स्कन्द्-भ्वादिः-स्कन्दिँर्-गतिशोषणयोः [भ्वादिः-अनिट्])  स्यन्दितव्यः / स्यन्तव्यः / स्यन्त्तव्यः (स्यन्द्-भ्वादिः-स्यन्दूँ-प्रस्रवणे [भ्वादिः-वेट्]) 
 
धकारान्त
बन्धव्यः / बन्द्धव्यः (बन्ध् [क्र्यादिः-अनिट्])  रधितव्यः / रद्धव्यः (रध्-दिवादिः-रधँ-हिंसासंराद्ध्योः [दिवादिः-वेट्]) 
 
नकारान्त
हन्तव्यः (हन् [अदादिः-अनिट्]) 
 
पकारान्त
आप्तव्यः (आप् [स्वादिः-अनिट्])  आपयितव्यः / आपितव्यः (आप्-चुरादिः-आपॢँ-लम्भने [चुरादिः-सेट्])  त्रपितव्यः / त्रप्तव्यः (त्रप् [भ्वादिः-सेट्])  स्वप्तव्यः (स्वप् [अदादिः-अनिट्]) 
 
भकारान्त
लब्धव्यः (लभ् [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
मकारान्त
क्षमितव्यः / क्षन्तव्यः (क्षम्-भ्वादिः-क्षमूँष्-सहने [भ्वादिः-सेट्])  गन्तव्यः (गम् [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
लकारान्त
मीलितव्यः (मील् [भ्वादिः-सेट्]) 
 
शकारान्त
दंष्टव्यः (दंश् [भ्वादिः-अनिट्])  नशितव्यः / नंष्टव्यः (नश् [दिवादिः-वेट्]) 
 
षकारान्त
अक्षितव्यः / अष्टव्यः (अक्ष्-भ्वादिः-अक्षूँ-व्याप्तौ [भ्वादिः-वेट्])  ख्यातव्यः / क्शातव्यः (चक्ष्-अदादिः-चक्षिँङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि [अदादिः-अनिट्])  मूषितव्यः (मूष्-भ्वादिः-मूषँ-स्तेये [भ्वादिः-सेट्]) 
 
सकारान्त
भवितव्यः (अस् [अदादिः-सेट्])  घस्तव्यः (घस्-भ्वादिः-घसॢँ-अदने [भ्वादिः-अनिट्]) 
 
हकारान्त
ग्रहीतव्यः (ग्रह् [क्र्यादिः-सेट्])  नद्धव्यः (नह्-दिवादिः-णहँ-बन्धने [दिवादिः-अनिट्])  वोढव्यः (वह् [भ्वादिः-अनिट्])  सहितव्यः / सोढव्यः (सह् [भ्वादिः-सेट्])  साहयितव्यः / सहितव्यः / सोढव्यः (सह्-चुरादिः-षहँ-मर्षणे [चुरादिः-सेट्])