कृदन्तरूपाणि - स्वृ - स्वृ शब्दोपतापयोः - भ्वादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
स्वरणम्
अनीयर्
स्वरणीयः - स्वरणीया
ण्वुल्
स्वारकः - स्वारिका
तुमुँन्
स्वरितुम् / स्वर्तुम्
तव्य
स्वरितव्यः / स्वर्तव्यः - स्वरितव्या / स्वर्तव्या
तृच्
स्वरिता / स्वर्ता - स्वरित्री / स्वर्त्री
क्त्वा
स्वृत्वा
क्तवतुँ
स्वृतवान् - स्वृतवती
क्त
स्वृतः - स्वृता
शतृँ
स्वरन् - स्वरन्ती
ण्यत्
स्वार्यः - स्वार्या
अच्
स्वरः - स्वरा
घञ्
स्वारः
क्तिन्
स्वृतिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः