कृदन्तरूपाणि - सृप् - सृपॢँ गतौ - भ्वादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
सर्पणम्
अनीयर्
सर्पणीयः - सर्पणीया
ण्वुल्
सर्पकः - सर्पिका
तुमुँन्
स्रप्तुम् / सर्प्तुम्
तव्य
स्रप्तव्यः / सर्प्तव्यः - स्रप्तव्या / सर्प्तव्या
तृच्
स्रप्ता / सर्प्ता - स्रप्त्री / सर्प्त्री
क्त्वा
सृप्त्वा
क्तवतुँ
सृप्तवान् - सृप्तवती
क्त
सृप्तः - सृप्ता
शतृँ
सर्पन् - सर्पन्ती
क्यप्
सृप्यः - सृप्या
अच्
सर्पः - सर्पा
घञ्
सर्पः
क्तिन्
सृप्तिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः