कृदन्तरूपाणि - ली - लीङ् श्लेषणे - दिवादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
लानम् / लयनम्
अनीयर्
लानीयः / लयनीयः - लानीया / लयनीया
ण्वुल्
लायकः - लायिका
तुमुँन्
लातुम् / लेतुम्
तव्य
लातव्यः / लेतव्यः - लातव्या / लेतव्या
तृच्
लाता / लेता - लात्री / लेत्री
क्त्वा
लीत्वा
क्तवतुँ
लीनवान् - लीनवती
क्त
लीनः - लीना
शानच्
लीयमानः - लीयमाना
यत्
लेयः - लेया
अच्
लयः - लया
क्तिन्
लीतिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाःअन्याः