कृदन्तरूपाणि - तॄ - तॄ प्लवनतरणयोः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
तरणम्
अनीयर्
तरणीयः - तरणीया
ण्वुल्
तारकः - तारिका
तुमुँन्
तरीतुम् / तरितुम्
तव्य
तरीतव्यः / तरितव्यः - तरीतव्या / तरितव्या
तृच्
तरीता / तरिता - तरीत्री / तरित्री
क्त्वा
तीर्त्वा
क्तवतुँ
तीर्णवान् - तीर्णवती
क्त
तीर्णः - तीर्णा
शतृँ
तरन् - तरन्ती
ण्यत्
तार्यः - तार्या
अच्
तरः - तरीः
अप्
तरः
क्तिन्
तीर्णिः
अङ्
तारा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः