कृदन्तरूपाणि - अक्ष् - अक्षूँ व्याप्तौ - भ्वादिः - वेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अक्षणम्
अनीयर्
अक्षणीयः - अक्षणीया
ण्वुल्
अक्षकः - अक्षिका
तुमुँन्
अक्षितुम् / अष्टुम्
तव्य
अक्षितव्यः / अष्टव्यः - अक्षितव्या / अष्टव्या
तृच्
अक्षिता / अष्टा - अक्षित्री / अष्ट्री
क्त्वा
अक्षित्वा / अष्ट्वा
क्तवतुँ
अष्टवान् - अष्टवती
क्त
अष्टः - अष्टा
शतृँ
अक्ष्णुवन् / अक्षन् - अक्ष्णुवती / अक्षन्ती
ण्यत्
अक्ष्यः - अक्ष्या
अच्
अक्षः - अक्षा
घञ्
अक्षः
क्तिन्
अष्टिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः