द्वितीया बहुवचनम्


 
रामान् (राम)  सर्वान् (सर्व-पुं)  विश्वपः (विश्वपा)  हाहान् (हाहा)  हरीन् (हरि)  सखीन् (सखि)  पतीन् (पति)  कति (कति)  त्रीन् (त्रि-पुं)  प्रध्यः (प्रधी-पुं-प्रध्यायति)  शम्भून् (शम्भु)  हूहून् (हूहू)  अतिचमून् (अतिचमू)  खलप्वः (खलपू-पुं)  लुवः (लू)  उल्ल्वः (उल्लू)  कटप्रुवः (कटप्रू)  स्वभुवः (स्वभू)  धातॄन् (धातृ)  गाः (गो)  सुद्याः (सुद्यो)  स्मृताः (स्मृतो)  रायः (रै-पुं)  ग्लावः (ग्लौ)  रमाः (रमा)  सर्वाः (सर्वा)  द्वितीयाः (द्वितीया)  जरसः / जराः (जरा)  नसः / नासिकाः (नासिका)  निशः / निशाः (निशा)  मतीः (मति)  तिस्रः (त्रि-स्त्री)  गौरीः (गौरी)  लक्ष्मीः (लक्ष्मी)  धेनूः (धेनु)  वधूः (वधू)  सुभ्रुवः (सुभ्रू)  खलप्वः (खलपू-स्त्री)  स्वसॄः (स्वसृ)  रायः (रै-स्त्री)  द्याः (द्यो)  नावः (नौ)  ज्ञानानि (ज्ञान)  सर्वाणि (सर्व-नपुं)  कतराणि (कतर)  श्रीपाणि (श्रीपा)  वारीणि (वारि)  मधूनि (मधु)  धातॄणि (धातृ-नपुं)  प्ररीणि (प्ररै)  प्रद्यूनि (प्रद्यो)  सुनूनि (सुनौ)  लिहः (लिह्)  तुरासाहः (तुरासाह्)  चतुरः (चतुर्-पुं)  कमलः (कमल्)  कान् (किम्-पुं)  राज्ञः (राजन्)  यज्वनः (यज्वन्)  गुणिनः (गुणिन्)  पथः (पथिन्)  पञ्च (पञ्चन्)  बुधः (बुध्)  युजः (युज्-क्विप्-प्रत्ययान्तः)  त्यान् (त्यद्-पुं)  युष्मान् / वः (युष्मद्)  अस्मान् / नः (अस्मद्)  अग्निमथः (अग्निमथ्)  प्राचः (प्राच्)  क्रुञ्चः (क्रुञ्च्)  पयोमुचः (पयोमुच्)  धीमतः (धीमत्)  भवतः (भवत्)  पठतः (पठत्)  ददतः (ददत्)  गुपः (गुप्)  तादृशः (तादृश्)  विशः (विश्)  घृतस्पृशः (घृतस्पृश्)  दधृषः (दधृष्)  रत्नमुषः (रत्नमुष्)  षट् / षड् (षष्)  परमषट् / परमषड् (परमषष्)  प्रियषषः (प्रियषष्)  सुपिसः (सुपिस्)  विदुषः (विद्वस्)  सेदुषः (सेदिवस्)  ध्वसः (ध्वस्)  पुंसः (पुंस्)  वेधसः (वेधस्)  अमून् (अदस्-पुं)  उपानहः (उपानह्)  उष्णिहः (उष्णिह्)  दिवः (दिव्)  गिरः (गिर्)  चतस्रः (चतुर्-स्त्री)  काः (किम्-स्त्री)  स्रजः (स्रज्)  त्याः (त्यद्-स्त्री)  वाचः (वाच्)  दिशः (दिश्)  दृशः (दृश्)  त्विषः (त्विष्)  अमूः (अदस्-स्त्री)  वारि (वार्)  चत्वारि (चतुर्-नपुं)  कानि (किम्-नपुं)  ब्रह्माणि (ब्रह्मन्-नपुं)  त्यानि (त्यद्-नपुं)  स्वम्पि (स्वप्)  धनूंषि (धनुष्)  पयांसि (पयस्)  अमूनि (अदस्-नपुं)  त्रीणि (त्रि-नपुं)