अस्मद् शब्दरूपाणि


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
अहम्
आवाम्
वयम्
द्वितीया
माम् / मा
आवाम् / नौ
अस्मान् / नः
तृतीया
मया
आवाभ्याम्
अस्माभिः
चतुर्थी
मह्यम् / मे
आवाभ्याम् / नौ
अस्मभ्यम् / नः
पञ्चमी
मत् / मद्
आवाभ्याम्
अस्मत् / अस्मद्
षष्ठी
मम / मे
आवयोः / नौ
अस्माकम् / नः
सप्तमी
मयि
आवयोः
अस्मासु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
अहम्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
आवाम्
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
वयम्
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
माम् / मा
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
आवाम् / नौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
अस्मान् / नः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
मया
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
आवाभ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
अस्माभिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
मह्यम् / मे
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
आवाभ्याम् / नौ
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
अस्मभ्यम् / नः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
मत् / मद्
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
आवाभ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
अस्मत् / अस्मद्
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
मम / मे
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
आवयोः / नौ
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
अस्माकम् / नः
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
मयि
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
आवयोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
अस्मासु