भवत् शब्दरूपाणि - पुंलिङ्गम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथमा
भवान्
भवन्तौ
भवन्तः
सम्बोधन
भवन्
भवन्तौ
भवन्तः
द्वितीया
भवन्तम्
भवन्तौ
भवतः
तृतीया
भवता
भवद्भ्याम्
भवद्भिः
चतुर्थी
भवते
भवद्भ्याम्
भवद्भ्यः
पञ्चमी
भवतः
भवद्भ्याम्
भवद्भ्यः
षष्ठी
भवतः
भवतोः
भवताम्
सप्तमी
भवति
भवतोः
भवत्सु
प्रथमा  एकवचनम् प्रथमा  एक
भवान्
प्रथमा  द्विवचनम् प्रथमा  द्वि
भवन्तौ
प्रथमा  बहुवचनम् प्रथमा  बहु
भवन्तः
सम्बोधन  एकवचनम् सम्बोधन  एक
भवन्
सम्बोधन  द्विवचनम् सम्बोधन  द्वि
भवन्तौ
सम्बोधन  बहुवचनम् सम्बोधन  बहु
भवन्तः
द्वितीया  एकवचनम् द्वितीया  एक
भवन्तम्
द्वितीया  द्विवचनम् द्वितीया  द्वि
भवन्तौ
द्वितीया  बहुवचनम् द्वितीया  बहु
भवतः
तृतीया  एकवचनम् तृतीया  एक
भवता
तृतीया  द्विवचनम् तृतीया  द्वि
भवद्भ्याम्
तृतीया  बहुवचनम् तृतीया  बहु
भवद्भिः
चतुर्थी  एकवचनम् चतुर्थी  एक
भवते
चतुर्थी  द्विवचनम् चतुर्थी  द्वि
भवद्भ्याम्
चतुर्थी  बहुवचनम् चतुर्थी  बहु
भवद्भ्यः
पञ्चमी  एकवचनम् पञ्चमी  एक
भवतः
पञ्चमी  द्विवचनम् पञ्चमी  द्वि
भवद्भ्याम्
पञ्चमी  बहुवचनम् पञ्चमी  बहु
भवद्भ्यः
षष्ठी  एकवचनम् षष्ठी  एक
भवतः
षष्ठी  द्विवचनम् षष्ठी  द्वि
भवतोः
षष्ठी  बहुवचनम् षष्ठी  बहु
भवताम्
सप्तमी  एकवचनम् सप्तमी  एक
भवति
सप्तमी  द्विवचनम् सप्तमी  द्वि
भवतोः
सप्तमी  बहुवचनम् सप्तमी  बहु
भवत्सु


अन्याः