कृदन्तरूपाणि - च्युत् (च्यु॑तिँ॑र् आसेचने - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
च्योतनम्
अनीयर्
च्योतनीयः - च्योतनीया
ण्वुल्
च्योतकः - च्योतिका
तुमुँन्
च्योतितुम्
तव्य
च्योतितव्यः - च्योतितव्या
तृच्
च्योतिता - च्योतित्री
क्त्वा
च्योतित्वा / च्युतित्वा
ल्यप्
प्रच्युत्य
क्तवतुँ
च्युतितवान् / च्योतितवान् - च्युतितवती / च्योतितवती
क्त
च्युतितः / च्योतितः - च्युतिता / च्योतिता
शतृँ
च्योतन् - च्योतन्ती