कृदन्तरूपाणि - परा + सीक् + णिच्+सन् - सीकृँ सेचने इत्येके - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परासिसीकयिषणम्
अनीयर्
परासिसीकयिषणीयः - परासिसीकयिषणीया
ण्वुल्
परासिसीकयिषकः - परासिसीकयिषिका
तुमुँन्
परासिसीकयिषितुम्
तव्य
परासिसीकयिषितव्यः - परासिसीकयिषितव्या
तृच्
परासिसीकयिषिता - परासिसीकयिषित्री
ल्यप्
परासिसीकयिष्य
क्तवतुँ
परासिसीकयिषितवान् - परासिसीकयिषितवती
क्त
परासिसीकयिषितः - परासिसीकयिषिता
शतृँ
परासिसीकयिषन् - परासिसीकयिषन्ती
शानच्
परासिसीकयिषमाणः - परासिसीकयिषमाणा
यत्
परासिसीकयिष्यः - परासिसीकयिष्या
अच्
परासिसीकयिषः - परासिसीकयिषा
घञ्
परासिसीकयिषः
परासिसीकयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः