कृदन्तरूपाणि - अनु + श्चुत् - श्चुतिँर् आसेचने इत्येके - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनुश्चोतनम्
अनीयर्
अनुश्चोतनीयः - अनुश्चोतनीया
ण्वुल्
अनुश्चोतकः - अनुश्चोतिका
तुमुँन्
अनुश्चोतितुम्
तव्य
अनुश्चोतितव्यः - अनुश्चोतितव्या
तृच्
अनुश्चोतिता - अनुश्चोतित्री
ल्यप्
अनुश्चुत्य
क्तवतुँ
अनुश्चोतितवान् / अनुश्चुतितवान् - अनुश्चोतितवती / अनुश्चुतितवती
क्त
अनुश्चोतितः / अनुश्चुतितः - अनुश्चोतिता / अनुश्चुतिता
शतृँ
अनुश्चोतन् - अनुश्चोतन्ती
ण्यत्
अनुश्चोत्यः - अनुश्चोत्या
घञ्
अनुश्चोतः
अनुश्चुतः - अनुश्चुता
क्तिन्
अनुश्चुत्तिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः