कृदन्तरूपाणि - आङ् + रिङ्ग् + णिच्+सन् - रिगिँ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
आरिरिङ्गयिषणम्
अनीयर्
आरिरिङ्गयिषणीयः - आरिरिङ्गयिषणीया
ण्वुल्
आरिरिङ्गयिषकः - आरिरिङ्गयिषिका
तुमुँन्
आरिरिङ्गयिषितुम्
तव्य
आरिरिङ्गयिषितव्यः - आरिरिङ्गयिषितव्या
तृच्
आरिरिङ्गयिषिता - आरिरिङ्गयिषित्री
ल्यप्
आरिरिङ्गयिष्य
क्तवतुँ
आरिरिङ्गयिषितवान् - आरिरिङ्गयिषितवती
क्त
आरिरिङ्गयिषितः - आरिरिङ्गयिषिता
शतृँ
आरिरिङ्गयिषन् - आरिरिङ्गयिषन्ती
शानच्
आरिरिङ्गयिषमाणः - आरिरिङ्गयिषमाणा
यत्
आरिरिङ्गयिष्यः - आरिरिङ्गयिष्या
अच्
आरिरिङ्गयिषः - आरिरिङ्गयिषा
घञ्
आरिरिङ्गयिषः
आरिरिङ्गयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः