कृदन्तरूपाणि - आङ् + रिङ्ग् + सन् - रिगिँ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
आरिरिङ्गिषणम्
अनीयर्
आरिरिङ्गिषणीयः - आरिरिङ्गिषणीया
ण्वुल्
आरिरिङ्गिषकः - आरिरिङ्गिषिका
तुमुँन्
आरिरिङ्गिषितुम्
तव्य
आरिरिङ्गिषितव्यः - आरिरिङ्गिषितव्या
तृच्
आरिरिङ्गिषिता - आरिरिङ्गिषित्री
ल्यप्
आरिरिङ्गिष्य
क्तवतुँ
आरिरिङ्गिषितवान् - आरिरिङ्गिषितवती
क्त
आरिरिङ्गिषितः - आरिरिङ्गिषिता
शतृँ
आरिरिङ्गिषन् - आरिरिङ्गिषन्ती
यत्
आरिरिङ्गिष्यः - आरिरिङ्गिष्या
अच्
आरिरिङ्गिषः - आरिरिङ्गिषा
घञ्
आरिरिङ्गिषः
आरिरिङ्गिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः