ण्वुल् (नपुं)


 
दायकम् (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने)  दरिद्रायकम् (दरिद्रा)  चायकम् (चि)  चपकम् / चयकम् (चि-चुरादिः-चि॑ञ्-चयने)  क्रायकम् (क्री)  प्लावकम् (प्लु)  भावकम् (भू)  वाचकम् (ब्रू)  कारकम् (कृ)  तारकम् (तॄ)  कारकम् (कॄ)  गालकम् / गारकम् (गॄ)  ह्वायकम् (ह्वे)  ध्यायकम् (ध्यै)  भावकम् (अस्)  वायकम् (अज्-भ्वादिः-अ॑जँ॑-गतिक्षपनयोः)  घातकम् (हन्)  जनकम् (जन्)  रम्भकम् (रभ्-भ्वादिः-र॒भँ॒-राभस्ये)  लम्भकम् (लभ्)  यामकम् (यम्)  गामकम् (गम्)  चमकम् (चम्-स्वादिः-च॑मुँ॑-भक्षणे-न-मित्-१९५१)  चमकम् (चम्-भ्वादिः-च॑मुँ॑-अदने-न-मित्-१९५१)  यमकम् (यम्-चुरादिः-य॑मँ॑-परिवेषणे-मित्-१९५३)  पाठकम् (पठ्)  लालकम् (लल्)  विचकम् (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  जनकम् (जन्-जुहोत्यादिः-ज॑नँ॑-जनने-मित्-१९३७)  लेखकम् (लिख्)  डेपकम् (डिप्-तुदादिः-डि॑पँ॑-क्षेपे)  गूहकम् (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे)  दोहकम् (दुह्)  कोटकम् (कुट्-तुदादिः-कु॑टँ॑-कौटिल्ये)  नर्तकम् (नृत्)  मार्जकम् (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  कर्डकम् (कृड्-तुदादिः-कृ॑डँ॑-घनत्वे)  कल्पकम् (कृप्)  कीर्तकम् (कॄत्)  ख्यायकम् / क्शायकम् (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  भर्जकम् / भ्रज्जकम् (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके)  ईक्षकम् (ईक्ष्)  दंशकम् (दंश्)  चोरकम् (चुर्)