कृदन्तरूपाणि - गॄ (गॄ॑ निगरणे - तुदादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
गलनम् / गरणम्
अनीयर्
गलनीयः / गरणीयः - गलनीया / गरणीया
ण्वुल्
गालकः / गारकः - गालिका / गारिका
तुमुँन्
गलितुम् / गरितुम् / गलीतुम् / गरीतुम्
तव्य
गलितव्यः / गरितव्यः / गलीतव्यः / गरीतव्यः - गलितव्या / गरितव्या / गलीतव्या / गरीतव्या
तृच्
गलिता / गरिता / गलीता / गरीता - गलित्री / गरित्री / गलीत्री / गरीत्री
क्त्वा
गीर्त्वा
ल्यप्
प्रगीर्य
क्तवतुँ
गीर्णवान् - गीर्णवती
क्त
गीर्णः - गीर्णा
शतृँ
गिरन् - गिरन्ती / गिरती


अन्याः