कृदन्तरूपाणि - स्तुच् (ष्टु॑चँ॒ प्रसादे - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
स्तोचनम्
अनीयर्
स्तोचनीयः - स्तोचनीया
ण्वुल्
स्तोचकः - स्तोचिका
तुमुँन्
स्तोचितुम्
तव्य
स्तोचितव्यः - स्तोचितव्या
तृच्
स्तोचिता - स्तोचित्री
क्त्वा
स्तोचित्वा / स्तुचित्वा
ल्यप्
प्रस्तुच्य
क्तवतुँ
स्तुचितवान् / स्तोचितवान् - स्तुचितवती / स्तोचितवती
क्त
स्तुचितः / स्तोचितः - स्तुचिता / स्तोचिता
शानच्
स्तोचमानः - स्तोचमाना