कृदन्तरूपाणि - अभि + वख् + सन् - वखँ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अभिविवखिषणम्
अनीयर्
अभिविवखिषणीयः - अभिविवखिषणीया
ण्वुल्
अभिविवखिषकः - अभिविवखिषिका
तुमुँन्
अभिविवखिषितुम्
तव्य
अभिविवखिषितव्यः - अभिविवखिषितव्या
तृच्
अभिविवखिषिता - अभिविवखिषित्री
ल्यप्
अभिविवखिष्य
क्तवतुँ
अभिविवखिषितवान् - अभिविवखिषितवती
क्त
अभिविवखिषितः - अभिविवखिषिता
शतृँ
अभिविवखिषन् - अभिविवखिषन्ती
यत्
अभिविवखिष्यः - अभिविवखिष्या
अच्
अभिविवखिषः - अभिविवखिषा
घञ्
अभिविवखिषः
अभिविवखिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः