कृदन्तरूपाणि - अधि + वख् + सन् - वखँ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अधिविवखिषणम्
अनीयर्
अधिविवखिषणीयः - अधिविवखिषणीया
ण्वुल्
अधिविवखिषकः - अधिविवखिषिका
तुमुँन्
अधिविवखिषितुम्
तव्य
अधिविवखिषितव्यः - अधिविवखिषितव्या
तृच्
अधिविवखिषिता - अधिविवखिषित्री
ल्यप्
अधिविवखिष्य
क्तवतुँ
अधिविवखिषितवान् - अधिविवखिषितवती
क्त
अधिविवखिषितः - अधिविवखिषिता
शतृँ
अधिविवखिषन् - अधिविवखिषन्ती
यत्
अधिविवखिष्यः - अधिविवखिष्या
अच्
अधिविवखिषः - अधिविवखिषा
घञ्
अधिविवखिषः
अधिविवखिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः