कृदन्तरूपाणि - अनु + वख् + सन् - वखँ गत्यर्थः - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनुविवखिषणम्
अनीयर्
अनुविवखिषणीयः - अनुविवखिषणीया
ण्वुल्
अनुविवखिषकः - अनुविवखिषिका
तुमुँन्
अनुविवखिषितुम्
तव्य
अनुविवखिषितव्यः - अनुविवखिषितव्या
तृच्
अनुविवखिषिता - अनुविवखिषित्री
ल्यप्
अनुविवखिष्य
क्तवतुँ
अनुविवखिषितवान् - अनुविवखिषितवती
क्त
अनुविवखिषितः - अनुविवखिषिता
शतृँ
अनुविवखिषन् - अनुविवखिषन्ती
यत्
अनुविवखिष्यः - अनुविवखिष्या
अच्
अनुविवखिषः - अनुविवखिषा
घञ्
अनुविवखिषः
अनुविवखिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः